اداره امور عمومی

شرح وظایف امور عمومی دانشکده :   تلفن:   02634182612 

رئیس اداره امور عمومی:  آقای صادق صادق زاده

 • تهیه ملزومات و تجهیزات اداری برای دانشکده و پیگیری خرید اثاثیه اداری

 • نظارت بر نظافت کلیه قسمت های دانشکده

 • نظارت و هماهنگی برای پذیرایی از استادان و کارکنان

 • انجام امور بانکی مربوط به استادان  و کارکنان

 • هماهنگی با امور مالی برای انجام امور مالی استادان و کارکنان

 • هماهنگی با کارگزینی و دفتر تامین هیئت علمی برای انجام امور استادان و کارکنان

 • همکاری در امر برگزاری امتحانات و ثبت نام ها در دانشکده

 • نگهداری اموال و ثبت هرگونه تغییر و تحول تجهیزات و همکاری با اداره اموال برای تحویل دادن اموال اسقاط

 • همکاری با امور مالی دانشجویان

 • نظارت و همکاری با دبیرخانه برای ارسال و تحویل به موقع نامه ها

 • هماهنگی و نظارت در امر نقل و انتفال و اسباب کشی اثاثیه دانشکده

 • همکاری با قسمت های مختلف دانشکده برای برگزاری جلسات،سخنرانی ها

 • انجام کلیه اموری که از طرف رئیس دانشکده محول می شود