برد دانشجویی

رئیس اداره خدمات آموزشی، امور دانشجویی، فرهنگی و  پژوهشی:

نام : بهزاد لطفی

شماره تماس  :   02634182603

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

کارشناس مسئول امور دانشجویی: هدایت اله کشاورز 

کارشناس امور دانشجویی: فرشین خدیوی        

اهم فعالیتهای اداره امور دانشجویی:

1- انجام کلیه امورفارغ التحصیلی که شامل موارد زیر می شود :

1-1)درخواست ازدانشجویان ترم آخر بوسیله اطلاعیه جهت مراجعه به این اداره و تکمیل فرمهای مربوط به فارغ التحصیلی.        

2-1)دریافت کارنامه دانشجویان فارغ التحصیل هر ترم از آموزش دانشکده وکنترل آنها.

3-1)دریافت مدارک مورد نیاز(فیشهای با نکی هزینه ارزشیا بی مدارک وابطال تمبر، تصویرشناسنامه،تصویر مدرک مقطع پایه،ارزش تحصیلی،عکس ، تصویرکارت پایان خدمت و دیگر مدارک مورد لزوم)ازدانشجو.

4-1) تهیه و تنظیم کارنامه فارغ التحصیلی به همراه پیش نویس گواهینامه و دانشنامه ،فرم چک لیست هاو فرم مالی ،فرم  تسویه حساب،تصویرلیست نمره آزمون و.... ).

5-1) تنظیم سربرگ و ضمیمه نمودن کارنامه و مدارک فو ق و تحویل به دبیر خا نه جهت انجام امضا مسئولین دانشکد ه وارسا ل به اداره فارغ التحصیلان مرکز.

2- صدورریزنمرات:

صدورریزنمرات برای فارغ التحصیلانی که مشکل نظام وظیفه ندارندوگواهینامه ویا دانشنامه خودرا هم   گرفته ا ندو برای ادامه تحصیل در دانشگاههای داخل ویا خارج از کشور ویا استخدام به ریز نمرات نیاز دارندکه با دریافت مدارک لازم برای آنها صادر میشود.

3- صدور گواهی انشایی:

صدورگواهی انشایی برای فارغ التحصیلانی که تسویه حساب نهایی را انجام داده اند ولی گواهی نامه موقت آنها آماده نشده است که پس ازارائه تسویه حساب صادرمی شودوهمچنین صدور گواهی تعداد واحد های گذرانده شده طبق درخواست دانشجویان جهت ارائه به ادارات خواسته شده.

4- معرفی به نظام وظیفه:

1-4)صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسرقبول شده درهرسال تحصیلی که بعداز گرفتن مدارک لازم معافیت تحصیلی صادرو به سازمان وظیفه عمومی ارسال می شود.

2-4)معرفی دانشجویان فارغ التحصیل ودانشجویان انصرافی واخراجی مشمول که بعد از تسویه حساب نهایی جهت انجام خدمت مقدس سربازی به سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی می شوند.

5- صدورمجوزخروج ازکشور:

صدورمجوزخروج از کشور برای دانشجویانی که مشمول بوده و قصد زیارت ویا سیاحت ویا تحصیل در دیگر کشورهارا دارند که آنهم با ارائه معرفی نامه ازمراجع معتبر وانجام امور اداری لازم صادر می شود.

6- تخفیف شهریه:

انجام امور تخفیف شهریه که شامل تخفیف برای دانشجویانیکه دارای شرایط( دو دانشجو ازیک خانواده در دانشگاه آزاد،جا نبازی وخا نواده شهداوایثارگران،ممتاز علمی،خا نواده های بی بضاعت، بیماری های خاص)باشند می شود که با ارا ئه مدارک لازم در موعد مقرره صادرو پس از ثبت درلیستهای مربوطه به مراجع ذیربط ارسال می شود. البته تعیین میزان درصد تخفیف هر یک از موارد فوق با دانشگاه است که به وسیله بخشنامه ها ودستور العمل ها به دانشکده ها ابلاغ می شود.  

7- نقل وانتقالات:

نقل وانتقالات دانشجویان ضوابط خاصی داردکه شامل انتقال از طریق( جدول همطرازی ،ازدواج،فوت والدین،فرزندان هیات علمی،بیماریهای خاص و معلولین،چند دا نشجویی،کارکنان دولت،  خا نواده شهد او ایثار گران)می شودکه دانشجویان واجد شرایط در موعد های مقرر با مراجعه وارائه مدارک لازم نسبت به تقاضای آنها اقدام می شود.

8- صدورکارت دانشجویی المثنی:

صدورکارت دانشجویی المثنی که به چند دلیل صادر می شود که عبارتند از:

1- انتقال از واحد ها ی دیگر

2 -مفقود شدن کارت

3- مخدوش شدن کارت

4- تغییرمشخصات شناسنامه ای که پس ازمراجعه دا نشجو به این اداره و ارائه مدارک لازم نسبت به تقاضای ایشان اقدام می شود.

9- تقلب یا تخلف در امتحانات:

حضور مو ثر و مستمردرجلسات امتحانی ورسیدگی و تنظیم صورتجلسه تخلفات و معرفی دانشجویان متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه جهت صدور حکم لازم و ارسال یک نسخه از رونوشت حکم صادره به منزل د ا نشجو جهت اطلاع والدین.

10- وام های دانشجویی:

تحویل دادن فرمهای وام های کوتاه مدت ،بلند مدت ، ازدواج ،مسکن مجردی ومتا هلی به دانشجویان متقاضی وام که پس از تکمیل فرمها  توسط دانشجویان و تهیه مدارک لازم،فرمها دریافت وپس ازکنترل و ثبت اسامی به صندو ق رفا ه دانشجویان ارسال می شود.

11- سایر فعالیت ها:

دیگر فعالیتهای این اداره عبارتنداز:

1- معرفی فارغ التحصیلان ممتاز براساس ورودی جهت پذ یرش بدون آزمون درمقطع کارشناسی ارشد

2- صدور کارنامه های ترمی برای دانشجویان خا نواده های شهدا،جانبازان  وایثارگران طبق درخواست های بنیاد شهید

3- پاسخ به استعلامهای مدارک ارسالی از ادارات وسازمانهای دولتی

4-استعلام بدهی هزینه انتقال برای دانشجویان انتقالی از سازمان مرکزی دانشگاه

5- برگزاری جشن فارغ التحصیلی

6- بیمه حوادث

7- انجام  معرفی به استاد پس از بررسی وکنترل کارنامه دانشجویان فارغ التحصیل

8- مکا تبه با منازل دانشجویان ورودی سالهای گذشته  به منظور مراجعه آنها و پی گیری مراحل فارغ التحصیلی خود

9- درخواست از دانشجویان برای تهیه ارزش تحصیلی به خصوص دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

10- ا نجام اموری که از طرف رئیس د ا نشکده به این اداره محول می شود.

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی: نیلوفر کریمی

فعالیت های تحصیلات تکمیلی این دانشکده به شرح ذیل می باشد :

1-انجام  کلیه امور آموزشی

2-کلیه امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

3-کنترل کارنامه و واحد های گذرانده شده درترم آخر

4-کنترل واحدهای جبرانی

5-کنترل تعداد واحد قبل از دفاع از پایان نامه

6- صدور انواع گواهی اشتغال به تحصیل

7-انجام کلیه امور انتخاب واحد

8-دریافت مجوز سنوات تحصیلی دانشجویانی که سنوات آنها به پایان رسیده است