برد آموزشی

رئیس اداره خدمات آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و پژوهشی :       

نام : بهزاد لطفی

شماره تماس  :   02634182603

           مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

              شرح وظایف:

  •                        مسئولیت ثبت نام از دانشجویان جدید الورود 
  •                        مسئولیت ثبت نام از دانشجویان قدیم در هر ترم تحصیلی
  •                        مسئولیت و نظارت برگزاری امتحانات پایان ترم در هر ترم تحصیلی
  •                        مسئوولیت گزارش حق الزحمه تدریس اساتید هیات علمی و مدعو به دفتر استخدام و هیات علمی دانشگاه
  •                        مسئوولیت و نظارت در حضور و غیاب اساتید
  •                        برقراری ارتباط با اساتید در رابطه با امور مربوط به آموزش و اساتید
  •                        نظارت به امور کارشناسان آموزش ،نظارت به امور بایگانی آموزش

                  

کارشناس تحصیلات تکمیلی:  ( رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل مقطع کارشناسی ارشد  و دکتری )

نام  :   خدیجه         نام خانوادگی  :  سیرائی

شماره تماس  :   02634182615

 

کارشناس آموزش: رشته علوم سیاسی مقطع کارشناسی و مسئول امتحانات

نام:شادی        نام خانوادگی:معصومی

شماره تماس:02634182613

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی  (رشته حقوق خصوصی و حقوق جزاو جرم شناسی مقطع کارشناسی ارشد)

نام:نیلوفر        نام خانوادگی:  کریمی

شماره تماس:02634182610

 

کارشناس  آموزش : رشته حقوق مقطع کارشناسی

نام :حسین      نام خانوادگی:چرخی

نام: نسیم        نام خانوادگی: فر

شماره تماس:02634182601

 

کارشناس  آموزش : رشته حقوق مقطع کارشناسی

نام: اعظم السادات       نام خانوادگی: مصطفوی

شماره تماس:

 

کارشناس  آموزش : رشته حقوق مقطع کارشناسی

نام: نسیم       نام خانوادگی: فرهنگ پور

شماره تماس:

 

کارشناس امور اساتید و دانشجویان طالقان:

نام: محسن       نام خانوادگی: احمدوند

شماره تماس:

 

بایگان آموزش:

نام: فرضعلی       نام خانوادگی: قربانی

شماره تماس: