رشته های تحصیلی

 

رشته و گرایشهای مقطع کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیف

رشته

1

حقوق

2

علوم قضائی

3

علوم سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

رشته و گرایشهای مقطع کارشناسی  ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیف

رشته

1

حقوق بین الملل

2

حقوق جزا و جرم شناسی

3

حقوق خصوصی

4

علوم سیاسی

5

روابط بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته و گرایشهای مقطع دکتری  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیف

رشته

1

حقوق بین الملل عمومی

2

حقوق خصوصی

3

حقوق کیفری و جرم شناسی

4

روابط بین الملل

5

علوم سیاسی- اندیشه های سیاسی

6

علوم سیاسی مسائل ایران