رشته های تحصیلی

  • رشته‌های دایر در دانشکده:
  • کارشناسی علوم سیاسی
  • کارشناسی حقوق
  • کارشناسسی ارشد علوم سیاسی
  • کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
  • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • دکتری علوم سیاسی(گرایش مسائل ایران)