اعضای هیات علمی

لیست اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

پرویز امام زاده فرد

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

2

آرمین امینی

روابط بین الملل

دکترای تخصصی

دانشیار

3

احمد حسینی بنی جمالی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

4

شاهین پهنادایان

تاریخ

دکترای تخصصی

استادیار

5

سید شهاب چاوشی ترکی

علوم سیاسی

فوق لیسانس

مربی

6

جواد خالقیان

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

7

رحیم خستو

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

8

سید پدرام خندانی

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

9

هما داوردی گرمارودی

حقوق جزا و جرم شناسی

دکترای تخصصی

استادیار

10

محمد نقی رمضانی

حقوق جزا و جرم شناسی

فوق لیسانس

مربی

11

افشین زرگر

روابط بین الملل

دکترای تخصصی

استادیار

12

محمد صادق زکیخانی

جامعه شناسی

دکترای تخصصی

استادیار

13

پریچهر شاهسوند بغدادی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

14

رضا شیرزادی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

15

میر ابراهیم صدیق

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

16

غلامرضا صراف یزدی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

17

ابراهیم صیقلانی

روابط بین الملل

فوق لیسانس

فاقد مرتبه

18

فاطمه کیهانلو

حقوق بین الملل

دکترای تخصصی

استادیار

19

ایرج گلدوزیان

حقوق جزا و جرم شناسی

دکترای تخصصی

استاد

20

سعید مقیمی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

21

محمد مهدی میرزایی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

22

مهرداد ناظمی

حقوق بین الملل

دکترای تخصصی

استادیار

23

حوریه نکته دان

علوم سیاسی

فوق لیسانس

مربی

24

حسینعلی نوذری

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

25

محمد رضا صادق

علوم سیاسی

فوق لیسانس

فاقد مرتبه

26

محمدرضا رشید کردستانی

علوم سیاسی

فوق لیسانس

مربی

27

سید علیرضا هاشمی زاده کهنی

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

28

طاهره ابراهیمی فر

روابط بین الملل

دکترای تخصصی

دانشیار

29

جلال درخشه

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استاد

30

محمد علی شیرخانی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استاد

31

محمود عرفانی

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استاد

32

سید محمد میرشفیعی

حقوق قضایی

فوق لیسانس

فاقد مرتبه

33

محمد حسین نژاد فلاح

علوم سیاسی

فوق لیسانس

فاقد مرتبه