اعضای هیات علمی

 

 

اساتید هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی استاد

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

دکترمرضیه     افضلی مهر

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

2

دکترپرویز      امامزاده فرد

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

3

دکترآرمین     امینی

روابط بین الملل

دکترای تخصصی

دانشیار

4

دکترعباس     پهلوان زاده

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

5

دکترعلی       حاجیوند

حقوق عمومی

دکترای تخصصی

استادیار

6

دکترسوده      حامد توسلی

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

7

دکتربهنام     حبیبی درگاه

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

8

دکتراحمد        حسینی بنی جمالی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

9

دکترجواد     خالقیان

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

10

دکتررحیم      خستو

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

11

دکترسید پدرام        خندانی

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

12

دکترهما           داودی   گرمارودی

حقوق جزا و جرم شناسی

دکترای تخصصی

استادیار

13

دکترمحمد تقی      رمضانی ویشکایی

حقوق جزا و جرم شناسی

فوق لیسانس

مربی

14

دکترافشین      زرگر

روابط بین الملل

دکترای تخصصی

استادیار

15

دکترفخرالدین    سلطانی

روابط بین الملل

دکترای تخصصی

استادیار

16

دکترامیر   سماواتی پیروز

حقوق جزا و جرم شناسی

دکترای تخصصی

استادیار

17

دکترحسن    شمسینی غیاثوند

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

18

دکتررضا    شیرزادی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

19

دکترمیرابراهیم     صدیق

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

20

دکترابراهیم       صیقلانی

روابط بین الملل

دکترای تخصصی

مربی

21

دکترزینب      عصمتی

حقوق عمومی

دکترای تخصصی

استادیار

22

دکترداود        کرمی

حقوق جزا و جرم شناسی

دکترای تخصصی

استادیار

23

دکترفاطمه      کیهان لو

حقوق بین الملل

دکترای تخصصی

استادیار

24

دکترامیر        محمودی

حقوق بین الملل

دکترای تخصصی

استادیار

25

دکترسعید     مقیمی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

26

دکترمحمد مهدی       میرزائی

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

27

دکترمهرداد      ناظمی

حقوق بین الملل

دکترای تخصصی

استادیار

28

دکترحسینعلی    نوذری

علوم سیاسی

دکترای تخصصی

استادیار

29

دکترسید علیرضا       هاشمی زاده کهنی

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

استادیار

30

دکترآرش       حقیقت فرد

حقوق جزا و جرم شناسی

بورسیه دکترای تخصصی

مربی