مدیران گروه

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق: آقای دکتر امیر سماواتی پیروز

 شماره تلفن:  34182489-026

 مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی:  آقای دکتر رضا شیرزادی

شماره تلفن:  34182668-026