مدیران گروه

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری  رشته حقوق: آقای دکتر عباس پهلوان زاده

 شماره تلفن:  34182489-026

 مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد  و دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل :  آقای دکتر رضا شیرزادی

شماره تلفن:  34182668-026