ریاست و معاونین

ریاست دانشکده

آقای دکتر سید پدرام خندانی

 

معاونت دانشکده