ریاست و معاونین

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آقای دکتر افشین زرگر

 

معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آقای دکتر فخرالدین سلطانی